محصولات

محصولات  مورد استفاده موسسه ماهان غرب  در راستای حمایت از تولید ملی و نیز جهت ارایه خدمات ارزان قیمت و اقتصادی به هموطنان عزیز از تولیدات کارخانجات داخلی تهیه شده است و اعم محصولات کارخانجات ایران خودرو و سایپا و کرمان موتور در موسسه موجود می باشد.